Informasi MARATeX | Pengenalan


Latar Belakang Anugerah Inovasi MARA (AIM)

Perlaksanaan program ini sebelumnya adalah secara berasingan berdasarkan penglibatan MARA melalui jemputan yang dikeluarkan oleh badan-badan kerajaan dan swasta atau pun pertandingan yang disertai oleh MARA. Ini menyebabkan MARA tidak bersedia sepenuhnya untuk setiap penyertaan tersebut atau tidak dapat menghantar penyertaan kerana kesuntukan masa.

Dalam usaha untuk memantapkan lagi perlaksanaan bermula dari tahun 2017, semua program-program yang berkaitan inovasi akan menggunakan jenama MARATeX dengan 3 fokus utama iaitu i-MTech (Innovation in MARA Technical Product), i-MEd (Innovation In MARA Education) dan i-MMa (Innovation in MARA Management).

Inovasi Produk Teknikal

 • Melibatkan kaedah penyelesaian baharu(idea, model dan perkhidmataan) yang mampu memenuhi kepentingan sosial dengan lebih berkesan dan mengutamakan penglibatan rakyat
 • Merupakan pencapaian impak sosial memberikan penekanan kepada proses penglibatan rakyat dalam membangunkan sesuatu inovasi.
 • Meliputi penciptaan sesuatu produk, perkhidmatan atau proses yang baharu dan belum pernah dilaksanakan di Malaysia
 • Melibatkan penambahbaikan sesuatu produk, perkhidmatan atau proses sedia ada melalui kaedah inovatif agar menjadi lebih berkualiti serta berdaya saing

Inovasi Penyampaian Perkhidmatan

 • Merupakan terjemahan idea baharu yang kreatif dan inovatif untuk mentransformasikan penyampaian perkhidmatan Kerajaan.
 • Bermatlamat meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan ke arah penyampaian perkhidmatan yang bersepadu dan lancar serta meningkatkan kepuasan hati pelanggan.
 • Merangkumi penambahbaikan kepada sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi
  baharu dalam pelbagai aspek

Contoh Inovasi Penyampaian Perkhidmatan merangkumi : Pengurusan Strategik dan Kepimpinan Organisasi, Budaya Kerja, Kewangan dan Aset, Pengurusan Perhubungan Pelanggan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Projek Pembangunan, Pembangunan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Pengurusan Sekolah/ IPMa

Inovasi Teknikal Pembangunan Bahan

1. Bahan Bantu Mengajar (BBM)
 • BBM meliputi satu aktiviti pengajaran yang mengandungi langkah-langkah yang tersusun untuk mencapai objektif pengajaran. Kaedah yang digunakan boleh memberi kesan yang mendalam kepada kefahaman pelajar disamping pelajar dapat memberi tumpuan yang padu.
 • Penyertaan terbuka kepada warga kerja MARA dan Syarikat Subsidiari MARA sahaja.
 • Contoh: Pengajaran struktur nahu Bahasa Arab yang menggunakan “Kad Pintar Nahu Arab”.
2 . Bahan Bantu Belajar (BBB)
 • BBM meliputi pengenalan, pewujudan atau penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi bahan bantu mengajar, program, sistem ICT, modul dan sebagainya yang boleh menjimatkan masa, meningkatkan produktiviti atau hasil kerja, mengurangkan kos operasi, meningkatkan tahap kepuasan hati pelanggan serta faedah-faedah lain.
 • Penyertaan terbuka kepada pelajar MRSM sahaja.
 • Contoh: Penggunaan ICT dalam perkongsian bahan bantu belajar (BBB), kaedah pembelajaran luar kelas dan lain-lain.

Kesedaran

Meningkatkan kesedaran warga MARA tentang perlunya kreativiti dan inovasi untuk pengupayaan penyampaian perkhidmatan berimpak tinggi.

Pembudayaan

Membudayakan pemikiran kreatif dan penghasilan inovasi dalam kalangan warga MARA yang mampu memenuhi kehendak pelanggan sekali gus meningkatkan imej MARA.

Penghargaan

Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada warga MARA dan pusat pentadbiran MARA terhadap hasil inovasi yang diperkenalkan.

Komersial

Memperkenal dan menyebarluaskan hasil-hasil inovasi yang boleh diadaptasi, diaplikasi dan dikomersialkan.